1) Toepassing van de algemene voorwaarden:

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koopverkoopovereenkomst door elke bezoeker van de website, hierna klant genoemd met NV Willy Naessens Swimmingpools met zetel te 9700 OUDENAARDE, WESTERRING 37.
Identiteit van de verkoper:

Naam: Willy Naessens Swimming Pools nv
Handelend onder de namen: Willy Naessens Swimming Pools, Zwembad.be, Piscineshop.be en webshop.swimmingpools.be, lifeisbetteratthepool.be
Vestigingsadres – Maatschappelijke zetel
9700 OUDENAARDE, WESTERRING 37
Correspondentieadres
9700 OUDENAARDE, WESTERRING 37
Telefoonnummer: +32 55 390 396
Bereikbaarheid: Ma-Vr: 8-12u en 13-18u
Emailadres: info@lifeisbetteratthepool.be
Ondernemingsnummer : BE 0471 605 486
2/13
BTW nr.: BE0471.605.486
RPR oudenaarde
Bankrekeningnummer: BE84 3900 7917 1859
Onderhavige voorwaarden zijn eveneens integraal van toepassing op de verkoop/bestelling van goederen via de websites gelinkt aan Willy Naessens Swimming Pools , zoals onder meer: www.filterco.be, www.swimmingpools.be, www.piscineshop.be, www.zwembad.be, www.lifeisbetteratthepool.be en www.facebook.com/WillyWebshop.
Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de klant
worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t.
consumentenbescherming, erkent de klant door zijn bestelling/aankoop kennis te hebben
genomen van de algemene voorwaarden van WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS en
deze te aanvaarden. De klant is telkens wanneer hij een Bestelling plaatst de enige
verantwoordelijke voor het daadwerkelijk lezen van de op dat moment van kracht zijnde
versie van de Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op
voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. De
voorwaarden van de klant kunnen nooit van toepassing zijn.
Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing wanneer door WILLY NAESSENS
SWIMMING POOLS werken en diensten worden uitgevoerd bij de klant. In dit laatste
geval zijn de aannemingsvoorwaarden van WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS van
toepassing. Deze kan u opvragen door een mail te sturen naar info@swimmingpools.be.
De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen
afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In dat geval zullen beide
partijen onderhandelen om deze bepaling te vervangen door een gelijkwaardige bepaling
die beantwoordt aan de algemene geest van huidige algemene voorwaarden.
Het feit dat WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS nalaat de strikte toepassing van een
van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als
stilzwijgende afstand van de rechten waarover WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS
krachtens onderhavige voorwaarden beschikt en verhindert WILLY NAESSENS
SWIMMING POOLS niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.
WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS houdt zich het recht voor haar algemene
voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen. Het is de
verantwoordelijkheid van de klant om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.
2) Het aanbod:
Het aanbod wordt op de website vermeld.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dat nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3/13
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als WILLY NAESSENS
SWIMMING POOLS gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen en
kennelijke fouten in het aanbod binden WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS niet.
Alle prijzen vermeld op deze website en in mailings zijn indicatief en onder voorbehoud.
WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS is niet verantwoordelijk voor foutieve affichering
van prijzen en/of specificaties vermeld op de website en in mailings.
Elk aanbod bevat zodanig informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn. Dit betreft in
het bijzonder:
Prijs inclusief BTW
Leveringskosten
Wijze van tot standkomen van de overeenkomst
Toepasselijkheid van het verzakingsrecht
Wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
Termijn voor aanvaarding van het aanbod, termijn van prijsgarantie
3) Bestelling -Tot stand komen van de overeenkomst:
Een overeenkomst komt tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door
het afronden van een betaling door de klant in het Ogone-betalingsplatform of door het
versturen van de mail die een bestelling inhoudt. Eventuele wijzigingen of aanvullingen
na de totstandkoming zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen.
Ingeval de klant zowel in eigen naam tekent, als in naam van de vennootschap waarvoor
hij optreedt, zijn beiden solidair en hoofdelijk gehouden tot betaling van de volledige
schuld zoals voorzien in huidige voorwaarden. Indien na de sluiting van overeenkomst de
koper verzoekt de bestelde goederen te factureren aan een andere of aan meerdere
vennootschappen, dan dient deze de juiste en correcte gegevens door te geven en
draagt de koper hiervan de volledige verantwoordelijkheid. In ieder geval blijft de koper
en alle andere vennootschappen die hierbij betrokken werden hoofdelijk en solidair borg
en verantwoordelijk voor de uitvoering van alle verbintenissen voortvloeiende uit deze
overeenkomst, zelfs al hebben zij de bijzondere en/of algemene voorwaarden niet
meegetekend.
Onverminderd enig verzakingsrecht van de klant behoudt WILLY NAESSENS
SWIMMING POOLS, in geval van annulatie van een aankoop/bestelling, zelfs
gedeeltelijk, zich het recht voor om aan de klant een schadevergoeding aan te rekenen
ten belope van 25% van de prijs van de geannuleerde aankoop of bestelling met een
minimum van 50 EUR, onverminderd het recht voor WILLY NAESSENS SWIMMING
POOLS op vergoeding van hogere bewezen schade.
4/13
4) Toepasselijke Prijzen:
De goederen worden verkocht aan de prijzen zoals van toepassing op datum van de
aankoop, behoudens prijswijzigingen ten gevolg van BTW wijzigingen,
overheidsbeslissingen, ….
Voor online aankopen gelden de prijzen of aanbiedingen vermeld op de website op het
ogenblik van de online aankoop. Prijzen aangegeven in de winkel of op de website
kunnen steeds wijzigen maar staan vast op het ogenblik van de bestelling door de klant
en aanvaarding door WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS.
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW, doch exclusief eventuele
leverings-, verzendings- of andere administratieve kosten, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld. Eventuele kosten voor levering, verzending en/of plaatsing zullen steeds
afzonderlijk worden vermeld.
5) Leveringen
WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS tracht de Producten te leveren op het
leveringsadres dat de klant heeft opgegeven bij diens bestelling en binnen de door WILLY
NAESSENS SWIMMING POOLS op het moment van bestelling aangegeven termijn of
tijdstip. Het te verwachten tijdstip van levering, of van het tijdstip waarop een
overeengekomen dienst zal worden verricht, is steeds bij benadering. Het overschrijden
van de voorziene termijn kan onder geen enkele voorwaarde aanleiding geven tot boete,
schadevergoeding, indeplaatsstelling of ontbinding van de overeenkomst ten laste van
WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS en evenmin is WILLY NAESSENS SWIMMING
POOLS aansprakelijk voor verlies, aansprakelijkheid, waarde, schade, onkosten of
uitgaven die voortvloeien uit late levering.
Wijzigingen in de bestelling door de klant doen de vooropgestelde levertermijnen
automatisch vervallen.
WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen,
opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van WILLY NAESSENS
SWIMMING POOLS, de klant of enige andere derde. Overschrijding van de levertermijn
ontheft de klant niet van zijn verplichtingen.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de goederen steeds geleverd op het
door de klant opgegeven adres. Bij afwezigheid van de klant tijdens de levering, zullen de
goederen opnieuw aangeboden worden, maar dient de klant in ieder geval in te staan
voor de transportkosten verbonden aan de tweede levering.
Wanneer levering of afhalen vertraagd wordt door een onredelijke weigering om de
levering in ontvangst te nemen of als de levering of ophaling bij de transportonderneming
niet wordt aanvaard kunnen volgende maatregelen genomen worden:
a) aanrekening van de opslagkosten en alle andere gemaakte kosten
5/13
b) het Product onbeschikbaar maken voor levering of afhalen en annulatie van de
overeenkomst. WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS betaalt in dat geval u of uw
krediet- of debetkaartinstelling elk bedrag terug dat reeds door u aan ons betaald werd in
het kader van het desbetreffende Contract, verminderd met de door ons gemaakte
redelijke administratiekosten (inclusief die voor de poging tot levering en daaropvolgende
retourzending van het Product, evenals alle andere opslagkosten zoals uiteengezet
hierboven).
In het kader van de regels van de koop op afstand zal WILLY NAESSENS SWIMMING
POOLS bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is
(doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere
redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden
uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling
bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling
te annuleren.
Aan de leveringsplicht van WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS zal, behoudens
tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS
geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt
het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig
bewijs van het aanbod tot levering.
Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen
kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
De manier waarop het verzenden plaatsvindt en de transportmiddelen worden door
WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS naar redelijkheid bepaald. De levering geschiedt
aan de voordeur op niveau gelijkvloers of naast de vrachtwagen. De klant is gehouden
datgene te doen, wat redelijkerwijze nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering
mogelijk te maken. WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS mag er van uitgaan dat de
goederen met gebruikelijke eenvoudige transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op
goed bereikbare plaatsen op een voor lossing gebruikelijke werkwijze. Indien het
transport en/of het lossen tengevolge van het ontbreken van die mogelijkheden extra
kosten met zich meebrengt, is de klant gehouden deze extra kosten te voldoen. De af te
leveren zaken zijn voor risico van de klant vanaf het tijdstip van aflevering.
Alle met het Product verbonden risico’s zullen overgaan op de klant bij de fysieke
inontvangstname door de klant of een door hem aangewezen derde.
De klant dient voorzichtig te zijn bij openen van het product zodat u het niet beschadigt,
vooral bij gebruik van scherpe voorwerpen. De klant verklaart beschikbaar te zijn om het
Product op passende wijze in ontvangst te nemen, zonder onnodige vertraging en op elk
door WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS redelijk gespecificeerd moment.
6) Tijdstip van betaling
6/13
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen alle aankopen door de klant betaald
te worden op datum van bestelling van de goederen, op het ogenblik dat de
overeenkomst tot stand komt.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn ook alle facturen van WILLY
NAESSENS SWIMMING POOLS steeds integraal contant te betalen op factuurdatum,
zonder korting en dit waar de aankoop/afhaling plaats heeft. Facturen kunnen enkel
geldig worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 8 dagen (vervaldag) na
factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde
motivering.
WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS is gerechtigd de goederen in te houden en niet
te leveren indien deze niet uiterlijk bij bestelling volledig zijn betaald. Voor online
bestellingen kan de klant betalen hetzij rechtstreeks online via een bijzondere
betalingsmodule voorzien op de website van WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS,
hetzij via een klassieke overschrijving op de rekening van WILLY NAESSENS
SWIMMING POOLS. In dit laatste geval, worden de bestelde goederen behouden voor
de klant gedurende 5 dagen vanaf de orderbevestiging, in afwachting van ontvangst van
zijn betaling. Indien geen betaling binnen deze termijn wordt ontvangen heeft WILLY
NAESSENS SWIMMING POOLS het recht om de online bestelling te annuleren, zonder
tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Uit hoofde van een forfaitaire vergoeding ter dekking van de buitengerechtelijke
invorderingskosten veroorzaakt door de niet of niet tijdige betaling van de facturen, zullen
de facturen die niet of niet tijdig betaald zijn op hun vervaldag, zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling daartoe, verhoogd worden met een forfaitair en onherroepelijk
schadebeding ad 15 % op het volledig factuurbedrag ongeacht gedeeltelijke betaling met
een minimum van € 75, alsook met een verwijlintrest van 1% per maand vanaf
factuurdatum (waarvan een gedeeltelijke maand geldt als een hele maand);
onverminderd het recht van de verkoper om een vergoeding te vorderen voor de
gerechtelijke en alle andere innings-, aanmaning- en vervolgingskosten van welke aard
ook veroorzaakt door de niet –betaling en onverminderd het recht om een vergoeding te
vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling.
Alle geleverde materialen blijven bij niet volledige betaling, zelfs in voorkomend geval na
onroerend te zijn geworden door incorporatie of bestemming, eigendom van de verkoper
tot de volledige betaling en mogen deze door haar ten allen tijde teruggehaald worden
met verbeurdverklaring van het reeds betaalde voorschot (eigendomsvoorbehoud). Alle
kosten die gepaard gaan met het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud en het
recupereren van de goederen zijn ten laste van de klant. Voor de eigendomsoverdracht is
de klant niet gerechtigd om de producten te vervreemden, om te vormen, over te dragen,
te bezwaren en/of erover te beschikken.
Het is de klant bijgevolg verboden de geleverde goederen hetzij te verkopen, hetzij te
verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de prijs niet
volledig is betaald. In geval van niet-naleving van dit verbod door de klant zal een
7/13
forfaitaire schadevergoeding van 70 % van het verschuldigde bedrag verschuldigd zijn.
Indien een klant in gebreke blijft om één of meerdere betalingen aan WILLY NAESSENS
SWIMMING POOLS te voldoen, behoudt WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS zich
het recht voor elke verdere levering of uitvoering van geplaatste bestellingen onmiddellijk
stop te zetten. Zelfs zonder enige ingebrekestelling wordt elke andere bestelling als
geannuleerd beschouwd. Heropstart van de leveringen gebeurt pas na integrale betaling
van alle verschuldigde bedragen (inclusief intresten en schadebedingen) en volgens de
planning van de verkoper.
Bovendien brengt het uitblijven van enige betaling, met welke rechtsgrond ook, de
onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen en vorderingen van WILLY
NAESSENS SWIMMING POOLS, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle
toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement,
gerechtelijke of minnelijke ontbinding, aanvraag WCO, staking van betaling, alsook bij elk
ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant.
De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag, geldt als
uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur en factuurvoorwaarden. Gedeeltelijke
betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige
erkentenis, en altijd eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het
schadebeding, de vervallen rente en tenslotte op de openstaande hoofdsom. Bovendien
wordt uitdrukkelijk kapitalisatie van intresten toegestaan.
7) Aansprakelijkheid– Klachten regeling
De klant moet onmiddellijk bij de levering, plaatsing of herstelling een eerste controle
uitvoeren. Deze onderzoeksplicht heeft ondermeer, maar zonder limitatief te zijn
betrekking op: conformiteit van de levering, bruikbaarheid, technische kenmerken,
zichtbare gebreken, hoeveelheid en afmetingen, enz.
De klant dient onmiddellijk alle afwijkingen melden, op straffe van verval, binnen de 2
maanden na levering, plaatsing of herstelling en in elk geval voor ingebruikname
schriftelijk aan WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS over te maken per mail of via de
website via het contactformulier op een van de websites of telefonisch. De klant mag in
geen geval de goederen terugsturen zonder voorafgaandelijk akkoord van WILLY
NAESSENS SWIMMING POOLS. WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS behoudt zich
het recht voor om samen met de klant, ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de
oorzaak ervan na te gaan.
Vervolgens dient elke klacht van welke aard ook in verband met een factuur of met de
gefactureerde leveringen, diensten schriftelijk per aangetekend schrijven tegen
ontvangstbewijs te worden bevestigd binnen de 8 dagen na de levering of verzending van
de factuur, zoniet wordt deze geacht te zijn aanvaard zonder enig voorbehoud van welke
aard ook. Elke levering en elke betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, wordt
geacht te zijn aanvaard en goedgekeurd zowel voor wat betreft de prijs alsook wat betreft
de kwaliteit van de levering en/of uitvoering indien geen klacht binnen de 2 maanden
8/13
door u is geformuleerd. Dit geldt tevens voor de verborgen gebreken. De gedeeltelijke
verwerking/gebruik van de geleverde materialen heeft eveneens een algehele
aanvaarding zonder voorbehoud van het geheel voor gevolg.
Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, binnen de 2
maand na de ontdekking ervan door de klant aan WILLY NAESSENS SWIMMING
POOLS te worden meegedeeld.
Alle voormelde termijnen zijn vervaltermijnen.
Elke aanspraak op aansprakelijkheid vervalt eveneens bij verwerking, verandering,
herstel door de klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone
aanwending, -belasting en/of –slijtage van de goederen/werken, schade veroorzaakt door
overmacht of het niet naleven van de instructies van WILLY NAESSENS SWIMMING
POOLS betreffende het gebruik, de service en het onderhoud aan de goederen.
Het formuleren van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen
op te schorten. De klant is bovendien gehouden tot het vergoeden van alle kosten, van
welke aard ook, direct en indirect door WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS gemaakt
naar aanleiding van onterechte klachten.
De waarborgen die WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS aan de klant aanbiedt blijven
naar eigen keuze en inzicht van WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS beperkt tot
(geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging (ii) herstel van de geleverde
goederen/uitgevoerde werken.
Is het uitvoeren van voorgaande garantiewerkzaamheden naar het oordeel van WILLY
NAESSENS SWIMMING POOLS niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de klant recht
op een daarvoor in de plaats tredende redelijke schadevergoeding tot maximaal de prijs
van het goed/onderdeel behept met het gebrek.
De klant erkent dat WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS enkel garantie biedt dat de
goederen voldoen aan de Belgische regelgeving.
De klant erkent dat WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS nooit meer garantie kan
geven dan de uiteindelijke producent van de goederen.
De klant kan klachten rechtstreeks melden aan WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS
of gebruik maken van het online dispute resolution platfom. Dit kan u bereiken via
volgende link: http://ec.europa.eu/odr/
De consument kan ook steeds terecht bij het Online Dispute Resolution Platform van de
Europese Commissie. Dit centraal platform behandelt klachten over overeenkomsten op
afstand.
Mochten we er samen toch niet uitkomen via onze persoonlijke klachtendienst op
www.zwembad.be/support dan kan je als consument terecht bij Safeshops.be.
Safeshops.be zal bemiddelen tussen jou als consument en ons, indien je klacht aanvaard
9/13
wordt door hen.
Enkel klachten die via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumerscomplaints/ worden ingediend, worden behandeld.
Zo beschikt deze labelorganisatie meteen over alle juiste gegevens om je klacht verder te
behandelen.”
U kan steeds ook terecht bij de Consumentenombudsdienst en de Europese
geschillencommissie.
(https://consumentenombudsdienst.be/nl) en
(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN)
8) Beperking van aansprakelijkheid
Op voorwaarde dat de aansprakelijkheid van WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS is
aangetoond, is diens aansprakelijkheid van WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS
beperkt tot de vergoeding van directe schade van de klant tot maximaal een bedrag gelijk
aan de bedongen prijs voor het gebrekkige goed (excl. BTW – transportkosten) en in ieder
geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.
WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS is in geen enkel geval gehouden tot het
vergoeden van onrechtstreekse schade van welke aard ook (zoals, maar niet beperkt tot,
lichamelijke schade, inkomstenderving of schade aan derden). WILLY NAESSENS
SWIMMING POOLS is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of
onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde,
ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.
WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor
ondermeer de kost van het verlies van water voortgekomen door een lek in
het zwembad .
WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard
ook die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd worden gebruikt. Onder
verkeerd gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan, het verkeerd
doseren van onderhoudsproducten, het verkeerd installeren van zwembadonderdelen, …
.
9) Overmacht
Indien WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS wegens overmacht, in de onmogelijkheid
verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart,
heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel/gedeeltelijk en voorlopig voor de duur
van deze overmacht dan wel definitief op te schorten, zonder tot enige vooropzeg
gehouden te zijn of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Worden onder meer
conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, blokkade, opstand,
epidemieën, natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming,
10/13
inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of
producten, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij WILLY NAESSENS
SWIMMING POOLS, hetzij bij één van haar leveranciers.
10) Verzakingrecht
Ingeval van online verkopen aan een consument heeft deze, overeenkomstig de wet van
6 april 2010 (hierna WMPC), het recht aan NV WILLY NAESSENS SWIMMINGPOOLS –
NV FILTERCO (hiernagenoemd WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS) mee te delen
dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van
motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen.
Gelieve hiervoor volgend modelformulier te gebruiken :
Bijlage 2 van boek VI Wetboek economisch recht
MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst
wilt herroepen)
— Aan [hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van
toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen :
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze
overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende
goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
— Naam/Namen consument(en)
— Adres consument(en)
— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier
op papier wordt ingediend)
— Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”
Overeenkomstig de bepalingen van de WMPC kan de consument geen verzakingsrecht
uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de
specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter
hebben of die door hun aard niet kunnen teruggezonden worden of snel bederven of
11/13
verouderen of verpakkingen verloren gegaan ofwel audio- en video-opnamen of software
waarvan de verzegeling verbroken werd en tenslotte dagbladen, tijdschriften en
magazines.
De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, dient WILLY NAESSENS SWIMMING
POOLS binnen de 30 werkdagen te contacteren via het contactformulier op de
website. In dat geval dient de klant de goederen binnen dezelfde termijn van 30
werkdagen en indien mogelijk in hun oorspronkelijke en onbeschadigde staat, in hun
originele verpakking, en samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en de
factuur/leveringsbon op eigen kosten terug te brengen in de winkel en of afhaalpunt van
WILLY NAESSENS SWIMMING POOLSNV. WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS is
nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de
verpakking of de goederen ontstaat.
De consument staat in voor de waardevermindering bij een beschadiging van de
goederen. De goederen blijven eigendom van de klant, die verplicht is haar eigendom
binnen twee (2) weken opnieuw af te halen.
Binnen de 30 dagen na aanvaarding van de terugname zal WILLY NAESSENS
SWIMMING POOLS de reeds betaalde koopsom aan de klant terug storten.
11) Privacy Statement
WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS hecht grote waarde aan de bescherming van uw
privacy en persoonsgegevens. WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS zal de gegevens
van de klant uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante
vigerende wettelijke voorschriften. WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS kan de
persoonsgegevens gebruiken om hem te voorzien van informatieve nieuwsberichten over
de werking, dienstverlening, activiteiten, tarieven, toetreding van partners, en andere
medewerkers, et cetera. Deze gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden,
noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. WILLY NAESSENS
SWIMMING POOLS heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen
om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.
De klant geeft ook aan WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS de toelating om de door
de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd
gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van
informatie- of promotiecampagnes in verband met de door WILLY NAESSENS
SWIMMING POOLS aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de
contractuele relatie tussen WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS en de klant. De klant
kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen.
Indien de klant geen commerciële informatie van WILLY NAESSENS SWIMMING
POOLS meer wenst te ontvangen, dient de klant WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS
hiervan op de hoogte te brengen. Kosten voor wijzigingen aan oorspronkelijke gegevens
van de klant, op zijn verzoek ontstaan, worden steeds aangerekend. De klant geeft aan
12/13
WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS de toelating om beeldmateriaal van de bij de
klant geleverde en/of geïnstalleerde goederen te gebruiken voor: (louter exemplatieve
opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de website van
WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS, publicatie in folders, etc.
De klant heeft steeds een wettelijk recht om zijn persoonsgegevens geheel of
gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. WILLY NAESSENS
SWIMMING POOLS verbindt er zich toe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg
te geven.
Wanneer de klant contact met WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS opneemt worden
diens persoonsgegevens en communicatie beschermd door onze plicht tot
confidentialiteit. De klant geeft evenwel toestemming om diens naam en/of logo te
gebruiken voor referenties op de website. De klant kan hier te allen tijde schriftelijk
protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt
verwijderd.
PRIVACY & COOKIES Bij een bezoek aan de website van WILLY NAESSENS
SWIMMING POOLS worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden
verzorgd door Statcounter en Google Analytics. Deze gegevens zijn: IP adres,
vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er
werden bezocht. Wanneer de klant de website van NV WILLY NAESSENS SWIMMING
POOLS bezoekt verklaart hij zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor
statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. Verder worden enkel sessiecookies
gebruikt ter ondersteuning van de website (correcte werking).
12) Varia
– Door zijn bestelling/aankoop op een van de Websites verklaart de klant bekend te zijn
met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium
waarmee de online verkoop nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook
verklaart de klant bekend te zijn met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en
overbrengen van informatie. De klant aanvaardt dat WILLY NAESSENS SWIMMING
POOLS niet aansprakelijk is voor enige schade, door het gebruik van de online verkoop
als gevolg van voormelde risico’s.
– De koper verbindt er zich toe in geen geval negatieve commentaar te geven
aangaande eender wat betreffende het contract via het internet, forums, of welk ander
medium ook, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks. Er is een forfaitaire vergoeding ten
belope van 1.000 euro verschuldigd per inbreuk (per commentaar en/of per site).)
– Door wereldwijde tekorten veroorzaakt door de coronacrisis kan het geleverde artikel
afwijken van het bestelde in kleur of vorm.
– intellectuele eigendomsrechten
13/13
WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS kan nooit aansprakelijk worden gesteld indien
zou blijken dat de door de klant bestelde elementen/producten in strijd zouden zijn met
intellectuele eigendomsrechten van een derde. De koper dient de verkoper integraal te
vrijwaren indien de koper of een derde inbreuk zou plegen op de wetgeving inzake
eigendom en auteursrechten inzake het gebruik of aanwending van de producten.
Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat
de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke
en schriftelijke toestemming van WILLY NAESSENS SWIMMING POOLS. Alle
toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. Zoals gestipuleerd in
onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden
behandeld.
13) Geschillen – Toepasselijk recht
Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de afsluiting of de uitvoering van de
overeenkomst of factuur valt onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het
gerechtelijke arrondissement Oudenaarde; De verkoper behoudt zich tevens het recht
voor dusdanig geschil aanhangig te maken voor de Rechtbanken van het gerechtelijke
arrondissement van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de koper.
Alleen het Belgische recht is van toepassing. Geschillen behoren tot de uitsluitende
bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde. Het Belgisch
recht is van toepassing met uitsluiting van artikelen 1 t.e.m 4, artikel 40 en artikelen 89
t.e.m. 101 van het Weens Koopverdrag. Enkel de Nederlandse taal is van toepassing.
De nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden
brengt geenszins de nietigheid van de overige bepalingen met zich mee.
14) Gedragscode
Met onze webshop willen we ons concentreren op service en klantentevredenheid.
Omdat we ook graag tonen dat we de belangen van onze klanten behartigen, hebben we
ons aangesloten bij de koepelorganisatie Becommerce.
Dat houdt in dat we ook hun gedragscode (zie onderstaande link) naleven.
https://www.becommerce.be/upload/Gedragscode%20BeCommerce%20Kwaliteitslabel20
131021095552.pdf
Op die manier hopen we van uw vertrouwen te mogen genieten.